<p class="more"><a href="./aboutboc/bi4/">更多></a></p> <p class="more"><a href="./aboutboc/bi6/">更多></a></p> <p class="more"><a href="//bg.qianzhan.com/trends/">查看更多</a></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->做市转让(家)<br><span class="red2">303</span><!--</a>--></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->总挂牌(家)<br><span class="red2">6386</span><!--</a>--></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->总挂牌(家)<br><span class="red2">6387</span><!--</a>--></p> <p class="no-link">增发募资(元)<br><span class="red2">10,000.00万</span></p> <p class="no-link">待挂牌(家)<br><span class="red2">67</span></p> <p class="no-link">总股本(亿股)<br><span class="red2">4536.77</span></p> <p class="no-link">成交股数(万股)<br><span class="red2">6250.87</span></p> <p class="no-link">成交股票数(股)<br><span class="red2">736</span></p> <p class="no-link">成交金额(万元)<br><span class="red2">23976.20</span></p> <p class="no-link">流通股本(亿股)<br><span class="red2">2761.16</span></p>s <p class="our_site_a"><span>查看更多</span></p> <p class="our_site_intr"> <p class="our_site_tit">IPO公司信息</p>
学校开修理厂
大连航运学校
青浦山木培训
西安乐器培训学校
电子信息研究生学校排名
前杜北学校
永州卤粉培训
广州花都设计培训
长春市东光学校.
济南欧风培训
县街学校图片
龙华室内设计培训
上海黄浦商业人才培训中心
无锡营养师培训的学校
萍乡市直学校招聘
河南省工会免费培训
无锡办公自动化培训
首艾学校
学校 ip
<p class="more"><a href="./aboutboc/bi4/">更多></a></p> <p class="more"><a href="./aboutboc/bi6/">更多></a></p> <p class="more"><a href="//bg.qianzhan.com/trends/">查看更多</a></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->做市转让(家)<br><span class="red2">303</span><!--</a>--></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->总挂牌(家)<br><span class="red2">6386</span><!--</a>--></p> <p class="no-link"><!--<a href='/company-hangtag.html' target="_blank">-->总挂牌(家)<br><span class="red2">6387</span><!--</a>--></p> <p class="no-link">增发募资(元)<br><span class="red2">10,000.00万</span></p> <p class="no-link">待挂牌(家)<br><span class="red2">67</span></p> <p class="no-link">总股本(亿股)<br><span class="red2">4536.77</span></p> <p class="no-link">成交股数(万股)<br><span class="red2">6250.87</span></p> <p class="no-link">成交股票数(股)<br><span class="red2">736</span></p> <p class="no-link">成交金额(万元)<br><span class="red2">23976.20</span></p> <p class="no-link">流通股本(亿股)<br><span class="red2">2761.16</span></p>s <p class="our_site_a"><span>查看更多</span></p> <p class="our_site_intr"> <p class="our_site_tit">IPO公司信息</p>